Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU LỚP: 3 Năm học: 2015 – 2016 Buổi Tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 SÁNG 1 Chào cờ Toán Đạo đức Toán Toán 2

Thời khóa biểu lớp 2

LỚP 2/1 Giáo viên chủ nhiệm : Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu` Sáng 1 Chào cờ Toán Toán Toán Tập viết 2 Tiếng Anh Chính tả Tập đọc HĐ tập thể Chính tả