Lịch sử

          Trường Tiểu học Dương Quang B thành lập tháng 10 năm 1992 . Qua các giai đoạn, trường được xây dựng và phát triển ngày càng lớn mạnh cả về quy mô trường lớp, số lượng GV, HS, chất lượng đào tạo, khẳng định được vị thế, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo của địa phương.
Trong quá trình phát triển, trường tiểu học Dương Quang B luôn xác định rõ vai trò của mình, từ đó định ra các mục tiêu cơ bản trong từng giai đoạn để hoàn thành các nhiệm vụ giáo dục được giao, đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Trường có cơ cấu tổ chức theo quy định của Điều lệ trường tiểu học, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà trường và được cụ thể hoá trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường đều được thể chế bằng văn bản và được triển khai thực hiện nghiêm túc.

11391434_1434943206826359_2662296714054305215_n