Tháng Chín 8, 2015 4:02 chiều

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP: 3

Năm học: 2015 – 2016

Buổi Tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
SÁNG 1 Chào cờ Toán Đạo đức Toán Toán
2 Thể dục Tiếng Việt Toán Tự nhiên và    xã hội Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Luyện Tiếng Việt
4 Tiếng Việt Luyện Tiếng Việt Tiếng Việt Luyện Toán Sinh hoạt
CHIỀU 1 Toán Thể dục Tự nhiên và    xã hội Âm nhạc  
2 Luyện Toán Thủ công Luyện Toán Tiếng Anh
3 Luyện Tiếng Việt Mĩ thuật HĐNGLL Tiếng Anh